Zásady ochrany osobních údajů

Datum: 31-08-2019 – Naše webová adresa je: https://www.heyelander.com

1. VŠEOBECNÉ

1.1 HEYELANDER BV

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vypracováno soukromou společností s ručením omezeným HEYELANDER BV

Naše kontaktní údaje jsou:
Ambachtstraat 7
4261tj Wijk en aalburg
Nizozemí
Telefon: +31-(0)85-0161610
E-mail: info@heyelander.com
Registrační číslo CoC: 74580140

1.2 SPRÁVCE DAT

Určujeme účely a prostředky, kterými a na základě kterých jsou osobní údaje používány v naší obchodní činnosti. Musíme být proto považováni za správce údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (AVG).

1.3 POVINNOST POSKYTOVAT INFORMACE

Máme povinnost informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme, o tom, jak a proč tyto operace zpracování provádí. Tuto informační povinnost plníme prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

1.4 ZMĚNY

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vypracováno v srpnu 2019. Toto prohlášení můžeme v budoucnu upravit. Pokud toto prohlášení o ochraně osobních údajů změníme, bude upravené prohlášení o ochraně osobních údajů zveřejněno na našich webových stránkách (www.heyelander.com), s uvedením data, kdy změny nabývají účinnosti. Pokud dojde ke změnám, které se vás mohou do značné míry osobně dotknout, uděláme vše pro to, abychom vás neprodleně informovali.

2. CÍLE A PROSTŘEDKY

2.1 VYŘIZOVÁNÍ OBJEDNÁVEK

Když u nás zadáte objednávku, použijeme vaše osobní údaje k řádnému zpracování této objednávky. Vaše osobní údaje pak můžeme předat naší doručovací službě, aby vám byla objednávka doručena. Obdržíme také informaci o tom, zda byla vaše platba dokončena. Použijeme vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo, IP adresu, fakturační adresu a jméno a adresu. Potřebujeme je kvůli smlouvě, kterou s vámi podepisujeme.

Poskytování třetím stranám

Spolupracujeme s některými společnostmi, které od nás mohou obdržet výše uvedené osobní údaje, a spolupracujeme s nimi při zpracování objednávek:
Poskytovatelé DHL Parcel, DHL Express Payment: PAY.NL Foundation, PayPal, Sofortbanking a dodavatelé softwaru Mistercash

2.2 VÁŠ ÚČET

Některé části našeho internetového obchodu vyžadují, abyste se nejprve zaregistrovali. Poté musíte zadat informace o sobě a zvolit uživatelské jméno. Tímto vytvoříme účet, kam se můžete přihlásit pomocí svého uživatelského jména a hesla. K tomuto účelu používáme vaše jméno a adresu, e-mailovou adresu, IP adresu, fakturační adresu a telefonní číslo. Činíme tak na základě vašeho svolení. Tyto údaje uchováváme, abyste je nemuseli znovu a znovu vyplňovat a abychom vás mohli kontaktovat v rámci plnění smlouvy. Informace ve svém účtu můžete kdykoli změnit.

Poskytování třetím stranám

Spolupracujeme s určitými společnostmi, které od nás mohou obdržet výše uvedené osobní údaje.

2.3 KONTAKTNÍ FORMULÁŘ A NEWSLETTER

Pomocí kontaktního formuláře nám můžete pokládat dotazy. K tomu používáme: jméno, název společnosti, e-mailovou adresu a volně vyplnitelné pole pro poznámku. Máme na tom oprávněný zájem. Umožňuje nám to také trénovat naše služby zákazníkům, aby byly ještě lepší. Nabízíme newsletter, kterým chceme informovat zájemce o našich produktech a/nebo službách. Každý newsletter obsahuje odkaz pro odhlášení. Můžete to také nahlásit prostřednictvím svého účtu. Vaše e-mailová adresa bude přidána do seznamu odběratelů pouze s vaším svolením. Tyto informace budou uchovány, dokud předplatné nezrušíte.

Poskytování třetím stranám

Spolupracujeme s určitými společnostmi, které od nás mohou obdržet výše uvedené osobní údaje.

2.4 STATISTIKA A PROFILOVÁNÍ

Vedeme statistiky o používání našeho internetového obchodu. Pomocí těchto statistik vylepšujeme náš internetový obchod, aby například zobrazoval pouze relevantní informace. Samozřejmě budeme vždy respektovat vaše soukromí. Pokud si to nepřejete, můžete nám to vždy nahlásit. K tomuto účelu používáme vaše zájmy a chování při surfování, jméno a adresu, IP adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a fakturační adresu. Máme na tom oprávněný zájem.

Poskytování třetím stranám

Spolupracujeme s určitými společnostmi, které od nás mohou obdržet výše uvedené osobní údaje.

2.5 POSKYTOVÁNÍ JINÝM SPOLEČNOSTEM NEBO INSTITUCÍM

S výjimkou výše uvedených partnerů a partnerů, kteří nás podporují v našem obchodním provozu, nebudeme za žádných okolností poskytovat vaše osobní údaje jiným společnostem nebo institucím, pokud k tomu nebudeme mít zákonnou povinnost (např. pokud to bude vyžadovat policie v v případě podezření z trestného činu).

2.6 STATISTIKY

Vedeme statistiky o používání našeho internetového obchodu. V našem internetovém obchodě najdete tlačítka sociálních sítí. To umožňuje správcům těchto služeb shromažďovat vaše osobní údaje.

2.7 GOOGLE ANALYTICS

Používáme Google Analytics ke sledování toho, jak návštěvníci používají náš obchod. Se společností Google jsme uzavřeli zpracovatelskou smlouvu. Obsahuje přísné dohody o tom, co smí ponechat. Umožňujeme společnosti Google používat získané informace Analytics pro jiné služby Google. Nepovolujeme společnosti Google anonymizovat IP adresy.

3. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME A ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu sedmi let od vaší poslední objednávky nebo tak dlouho, jak to vyžaduje zákon nebo je to nutné a povolené pro účel, pro který byly získány. Bezprostředně po uplynutí těchto lhůt vaše osobní údaje zlikvidujeme a/nebo anonymizujeme. Kritéria používaná k určení doby uchovávání zahrnují, ale nejsou omezena na: (i) dobu trvání našeho trvalého vztahu s vámi a služby, které vám nabízíme; (ii) zda existuje nebo neexistuje právní povinnost, které se na nás vztahuje; a (iii) zda je či není úschova vhodná z důvodu našeho právního postavení (jako je platná promlčecí lhůta, soudní spor nebo vyšetřování ze strany regulátora). Bez ohledu na to můžeme zpracovávat vaše osobní údaje po delší dobu (i) abychom dodrželi zákonné doby uchovávání (např. stanovené v daňových zákonech) nebo (ii) abychom prokázali, že dodržujeme příslušné zákonné povinnosti (např. k zákonu AVG nebo e-mail marketingu).

4. BEZPEČNOSTNÍ

Přijmeme vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem nebo před jakýmkoli jiným nezákonným nebo nezákonným zpracováním těchto osobních údajů. S přihlédnutím ke stavu techniky a nákladům na provádění tato opatření zajistí úroveň zabezpečení odpovídající rizikům spojeným se zpracováním a povaze údajů, které mají být zpracovány. Například při objednávkovém procesu a při vyplňování registračního formuláře používáme zabezpečené připojení SSL.

5. PŘENOS MIMO HONORU

Je možné, že my – nebo námi najatí smluvní partneři – předáme vaše osobní údaje organizaci v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) a že tato země má nižší úroveň ochrany osobních údajů než ochrana na na základě AVG a dalších předpisů v rámci EHP. Pokud taková situace nastane a osobní údaje jsou předány do země mimo EHP, která nabízí menší právní ochranu osobních údajů, poskytneme vhodné záruky, abychom zajistili, že předání proběhne v souladu s platnou legislativou na ochranu soukromí. Kromě toho můžeme my – nebo námi najatí dodavatelé – předávat osobní údaje organizaci v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), která má nižší úroveň ochrany osobních údajů, než je ochrana na na základě AVG a dalších předpisů v rámci EHP, v případě zákonné výjimky uvedené v článku 49 AVG (např. na základě vašeho výslovného souhlasu nebo nezbytného k tomu, aby bylo možné provést dohodu, která je které vás zajímají). Pokud si přejete další informace o zpracování vašich osobních údajů mimo EHP, kontaktujte prosím: info@heyelander. Com.

6. ZPRACOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ VAŠEHO SOUHLASU

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho výslovného souhlasu (základ), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud si přejete svůj souhlas odvolat, nebudeme již zpracovávat vaše osobní údaje za účelem, pro který svůj souhlas odvoláte. Odvoláním vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před odvoláním vašeho souhlasu.

7. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

Ve vztahu k vám nepoužíváme plně automatizované rozhodovací procesy.

8. VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKT ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte vždy právo nás kontaktovat:
– mít přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme (právo na přístup);
– na opravu vašich osobních údajů, pokud jsou nesprávné (právo na opravu);
– na vymazání vašich osobních údajů (právo na výmaz/právo na zapomenutí);
– na omezení zpracování Vašich osobních údajů (právo na omezení zpracování);
– vznést námitku proti zpracování (určité části) vašich osobních údajů (právo vznést námitku);
– nechat si zpřístupnit své osobní údaje nebo předat vaše osobní údaje jinému správci údajů (právo na přenositelnost údajů).

Výše uvedená práva jsou založena na AVG. Tato práva však neplatí vždy. Výkon určitých práv bude vyžadovat specifické okolnosti, aby se na ně bylo možné spolehnout. Pro tyto konkrétní okolnosti odkazujeme na články 15 až 18, 20 a 21 AVG. Pokud budete chtít využít svých práv, můžete nám poslat e-mail (info@heyelander.com) s popisem, jaká práva využíváte a jakých osobních údajů se žádost týká. Můžeme vás požádat, abyste se identifikovali, pokud uplatníte některé ze svých práv. Důvodem je, že potřebujeme mít jistotu, že na žádost správné osoby poskytujeme správné osobní údaje nebo je zpracováváme jiným způsobem. Pokud nemůžeme vyhovět vaší žádosti o uplatnění některého z výše uvedených práv, písemně zdůvodníme, proč tak nemůžeme učinit.

9. STÍŽNOSTI

Pokud máte stížnost na způsob, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji, rádi se ji nejprve pokusíme vyřešit s vámi. V takovém případě můžete poslat e-mail na info@heyelander.com. V případě stížnosti na způsob, jakým zpracováváme osobní údaje, však máte také možnost podat stížnost přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Detaily o společnosti
Název společnosti: HEYELANDER BV
Webové stránky: https: // www.heyelander.com
Registrační číslo obchodní komory: 74580140
DIČ: NL859955709B01
Máte otázky týkající se našich zásad ochrany osobních údajů? Pošlete email na: info@heyelander.com nebo nám zavolejte na číslo: +31-(0)85-0161610